FDA welcomes proposal for an inquiry into recent National Library of Wales Employment Tribunal

18 February 2015

(For immediate release)

FDA welcomes proposal for an inquiry into recent National Library of Wales Employment Tribunal

The FDA welcomes the President of the National Library of Wales Sir Deian Hopkin's statement that a proposal for an independent inquiry into the implications of the recent Employment Tribunal will be brought to the next Board meeting of the National Library of Wales.

FDA National Officer, Paul Neilson said:

"While we welcome the inquiry, Board members, as well as management, were also criticised in the judgement. Therefore, we seek assurances that this inquiry will be truly independent and conducted by those not associated with the Library in any way.

"It is important that the terms of reference look at the decision making process as well as the processes and procedures of the Library and that the FDA will be invited to give evidence if this is not to be a whitewash. After all, considerable sums of public money were expended on this case."

Notes for editors

1. The FDA is the trade union for the UK's senior public servants and professionals. FDA membership includes more than 19,000 senior civil servants, Government policy advisors, prosecutors, diplomats, tax professionals, economists, solicitors and other professionals working across Government and the NHS.

2. The FDA (formerly the First Division Association) should be referred to simply as "The FDA" and can be described as "the senior public servants' union".

3. The FDA can be found on Twitter @FDA_union and at www.fda.org.uk.

4. The FDA's alternative White Paper - 'Delivering for the Nation: Securing a World-Class Civil Service - outlining our analysis of the challenges facing the civil service and our recommendations for change, can be read here.

5. For further information contact:

  • Paul Neilson, FDA National Officer, tel: 020 7401 5555 or 07973 731442.
  • Katie Lazell, Communications Officer, tel: 020 7401 5555 or 07939 257 985.

 

18 Chwefror 2015

(I'w ryddhau ar unwaith)

Yr FDA yn croesawu cynnig am ymchwiliad annibynnol i Dribiwnlys Cyflogaeth diweddar y Llyfrgell Genedlaethol.

Mae'r FDA yn croesawu datganiad Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol, Syr Deian Hopkin, y bydd cynnig i gynnal ymchwiliad annibynnol i oblygiadau'r Tribiwnlys Cyflogaeth diweddar yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf Bwrdd y Llyfrgell Genedlaethol.

Dywedodd Swyddog Cenedlaethol yr FDA, Paul Neilson:

"Er ein bod ni'n croesawu'r ymchwiliad, roedd aelodau o'r Bwrdd, yn ogystal â rheolwyr, wedi eu beirniadu yn y ddedfryd. Rydym felly am gael sicrwydd y bydd yr ymchwiliad hwn yn un gwirioneddol annibynnol ac yn cael ei gynnal gan bobl sydd heb unrhyw gysylltiad â'r Llyfrgell o gwbl.

"Mae'n allweddol bod y cylch gorchwyl yn edrych ar y broses o wneud penderfyniadau yn ogystal â phrosesau a gweithdrefnau'r Llyfrgell a bod yr FDA yn cael gwahoddiad i gynnig tystiolaeth, os nad yw hwn i gael ei weld fel gwyngalchiad. Wedi'r cyfan, mae symiau sylweddol o arian cyhoeddus wedi ei wario ar yr achos hwn."

Nodiadau

1. Yr FDA yw'r undeb llafur ar gyfer gweision suful hŷn a gweithwyr proffesiynol y DU. Mae aelodaeth yr FDA yn cynnwys mwy nag 19,000 o weision suful hŷn, tngybnghorwyr polisi'r Llywodraeth, erlynwyr, diplomyddion, swyddogion treth, economegwyr, cyfreithwyr a phobl broffesiynol eraill sy'n gweithio ar draws y Llywodraeth a'r Gwasanaeth Iechyd.

2. Dylid cyfeirio ar yr FDA (the First Division Association cyn hynny) fel "Yr FDA" a gellir ei ddisgrifio fel 'yr undeb ar gyfer y gweision suful hŷn'.

3. Gellir dilyn yr FDA ar Twitter @FDA_union ac ar www.fda.org.uk.

4. Am ragor o fanylion cysyllter â:

  • Paul Neilson, FDA National Officer, tel: 020 7401 5555 or 07973 731442.
  • Katie Lazell, Communications Officer, tel: 020 7401 5555 or 07939 257 985.